دوربین سیاره ای 678MC

دوربین سیاره ای 678MC

249 دلار

23 نظر

دوربین 678 MC دوربین همرده و اصلاح شده سنسور محبوب 178 MC است. مشخصات این دوربین چنین است.

دوربین سیاره ای 678MC

249دلار

دوربین 678 MC دوربین همرده و اصلاح شده سنسور محبوب 178 MC است. مشخصات این دوربین چنین است.

Product Description

EN-ASI678MC_01EN-ASI678MC_02EN-ASI678MC_03256DDREN-ASI678MC_04EN-ASI678MC_05 EN-ASI678MC_062(1)(1)EN-ASI678MC_07EN-ASI678MC_08EN-ASI678MC_09EN-ASI678MC_10EN-ASI678MC_11EN-ASI678MC_12EN-ASI678MC_13EN-ASI678MC_14EN-ASI678MC_15EN-ASI678MC_16


دوربین سیاره ای 678MC
249 دلار