Seestar تلسکوپ هوشمند ZWO

Seestar تلسکوپ هوشمند ZWO

23 نظر

 معرفی یک تلسکوپ کوچک اما هوشمند.

دنیای اطراف ما در حال تغییر است و ابزارهای کاربردی و هوشمند برای آسانتر شدن زندگی یا آموزش هر روز  در حال ساخت و معرفی هستند. شرکتدسترس است.

 

Seestar تلسکوپ هوشمند ZWO