تعمیر و سرویس ابزار اپتیک - الکترونیک

تعمیر و سرویس تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی و عکاسی

بخش تعمیر و سرویس تجهیزات اپتیکی و ابزار دقیق
 تعمیرو سرویس انواع اپتیک ها شامل : 
شتسشوی دقیق انواع عدسی و آینه ها و تنظیم و همخطی دقیق آنها
 
تعمیر و سرویس مقر (پایه) تلسکوپ  : 
گریس کاری مخصوص دنده ها رفع بک لش ها و لقی ها – تنظیم مقر و مناسب سازی جهت عکاسی نجومی و عکاسی اعماق آسمان و رصد های خاص

تعمیر و سرویس دوربین های دوچشمی : 
سرویس و تعمیر کلیه دوربین های دوچشمی بزرگ و کوچک شامل شستشوی عدسی ها و منشورها و اجزا داخلی ، رفع ایراد دوبینی و همخطی دقیق

تعمیر و سرویس لوپ و میکروسکوپ 
تعمیر و سرویس لوپ و میکروسکوپ های اموزشی و ازمایشگاهی

تعمیر و سرویس و مودیفای دوربین عکاسی
تعمیر و سرویس و تنظیمات خاص دوربین عکاسی : مودیفای و تنظیف و تنظیم دقیق و هم خطی سنسور