تازه ها

ورود چند محصول جدید عکاسی آسمان شب به ایران

ورود چند محصول جدید عکاسی آسمان شب به ایران

  • 29 اردیبهشت 1400

چند محصول پر فروش شرکت ZWO به زودی به فهرست کالاهای فروشگاه افزوده میشود.
دوربین ها :
ZWO 2400MC
ZWO 2600MC
ZWO 2600MM
ZWO 6200 MM
ZWO 6200 MC
ZWO 220Mini
ZWO 120Mini
ZWO 120MM-S
ZWO 120MC-S
ZWO 178MC
ZWO 462MC
ZWO 678MC
ZWO 224MC
ZWO 178MM
ZWO ASI AIR PLUS
ZWO ASI AIR Mini
ZWO Mini Guider
ZWO EAF-A
ZWO Ha 2" Filter
ZWO EAF 5 2"

پایه
AM5

تلسکوپ
ASKAR 65 PH
ASKAR 80PH
ASKAR 102PH